Stanje sektora Informaciono komunikacione tehnologije (IKT) u Bosni i Hercegovini

Stanje sektora Informaciono komunikacione tehnologije (IKT) u Bosni i Hercegovini

Agencija Prime Communications je u 2013. godini u okviru projekta Područne privredne komore Banja Luka, WeB- We Enforce Businesses, a koji se finansira od strane IPA programa Evropske unije, uradila analizu stanja IKT sektora u Bosni i Hercegovini.
U okviru ovog projekta ostvareni su sljedeći ciljevi: anketiranje IKT preduzeća, kreiranje baze podataka IKT preduzeća koja će biti dostupna putem namjenski kreiranog portala i kreiranje publikacije o stanju IKT sektora u BiH.